Pop-up Worlds

During our year as Theatre Artist in Residence 2016 at The Riverbank Arts Centre, Moonfish Theatre created Pop-Up Worlds, an immersive theatre piece that combined craft, history, performance and audio and sensor technology. Our artists and pop-up engineers created hundreds of tiny pieces to build the miniature worlds of our characters.

Each world is filled with carefully crafted details made with paper, card, cloth and other materials.

In 2016, chruthaigh muid domhain preab-in-airde ina dtugtar ceardaíocht, stair, taispeántas agus teicneolaíocht le chéile. Chruthaigh ealaíontóirí agus innealltóirí na céadta píosa beag chun domhan beag preab-in-airde a thógáil dár gcarachtair. Tá nithe beaga go leor i ngach domhan acu atá déanta as páipéar, cártaí, éadach agus ábhair eile.

We worked with artists, coders, pop-up engineers, actors and sound designers. We researched true stories of people in Kildare who took part in 1916. Then we created our four characters –Eva, George, Katherine and Conleth. We built hidden electronic circuits into each pop-up that trigger audio tracks and LED lights.

D’oibrigh muid le healaíontóirí, códóirí, innealltóirí, aisteoirí agus dearthóirí fuaime. Rinne muid taighde ar scéalta daoine i gCill Dara a ghlac páirt i 1916. Chruthaigh muid ceithre charachtar – Eva, George, Katherine agus Conleth. Chuir muid ciorcaid leictreonacha, atá faoi cheilt, i ngach preab-in-airde a chasann fuaim agus a lasann soilse LED.

Our actors recorded the voices of all the characters and our sound designer mixed them with music and sound effects to create unique audio worlds for each pop-up. We used conductive Velcro, conductive thread, Arduino boards and Raspberry Pi. Our programmer then created the code that makes the magic happen!

Rinne aisteoirí guthanna na gcarachtar a thaifeadadh agus mheasc dearthóir fuaime iad le ceol agus maisíochtaí fuaime chun domhan fuaime ar leith a chruthú do chuile phread-in-airde. D’úsáid muid Velcro seoltach, snáth seoltach, cláir Arduino agus Raspberry Pi. Ansin, chruthaigh an ríomhchláraitheoir cód agus seo leis an draíocht!

Then we installed all the pop-up tables in a Library bus and asked the young audience to try them out. They told us what they liked, and what we should improve, and we adjusted the show, taking the advice of our young beta testers.

Ansin chuir muid boird preab-in-airde i mbus leabharlainne agus d’iarr muid ar lucht féachána óg triail a bhaint astu. D’inis siad dúinn faoin méid a thaitin leo agus na rudaí a d’fhéadfaí a fheabhsú. Rinne muid athruithe ar an seó de réir an méid a dúradh linn.

To ask about commissioning or touring Moonfish Pop-Up Worlds please contact:

Jo Cummins (Producer) moonfishtheatre@gmail.com

Originally commissioned by Riverbank Arts Centre and Kildare Library Services as part of the ‘Theatre Artist in Residence’ award, funded by the Arts Council.

Moonfish would like to gratefully acknowledge additional support from Galway City Council agus Foras na Gaeilge.

Arna bhunchoimisiúnú ag Ionad Ealaíon Riverbank agus Seirbhísí Leabharlanna Chill Dara mar chuid den ghradam ‘Ealaíontóir Amharclanna Cónaithe’, arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon.

Ba mhaith le Moonfish buíochas a ghabháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Foras na Gaeilge as an tacaíocht bhreise a thug siad dúinn.

Media